Shop

𝐌𝐨𝐧𝐭𝐛𝐥𝐚𝐧𝐜 𝐄𝐱𝐩𝐥𝐨𝐫𝐞𝐫 – 𝐍𝐠𝐨𝐧 – 𝐁𝐨̂̉ – 𝐑𝐞̉ – 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐧𝐨́𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐡𝐚𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐡𝐨𝐚 𝐝𝐞̂̃ 𝐜𝐡𝐢̀𝐮 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟒 𝐦𝐮̀𝐚🖤

🖤𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐦𝐞̃ 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐚𝐦 𝐭𝐢́𝐧𝐡, 𝐦𝐨̛̉ đ𝐚̂̀𝐮 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛𝐦 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐩𝐡𝐚 𝐭𝐫𝐨̣̂𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐤𝐲̀ 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐦 𝐛𝐞𝐫𝐠𝐚𝐦𝐨𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂𝐮, 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐚̂́𝐦 𝐧𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐡𝐚𝐢 𝐧𝐡𝐨́𝐦 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐨 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐚̉𝐦 𝐠𝐢𝐚́𝐜 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭, 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐚𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐚̂̉𝐲 𝐜𝐚𝐨 𝐡𝐨̛𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐨𝐩𝐧𝐨𝐭𝐞 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐧𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐨́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨𝐚́𝐧𝐠, 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐤𝐲̀ 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢 𝐦𝐚́𝐭, 𝐩𝐡𝐮̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐨̣𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧. 𝐃𝐚 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐨̉ 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐛𝐚̀𝐢 𝐬𝐞̃ 𝐚̂̉𝐧 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚, 𝐤𝐡𝐨́ đ𝐞̂̉ 𝐜𝐚̉𝐦 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐫𝐨̃ 𝐫𝐚̀𝐧𝐠, 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛𝐦 đ𝐚̂̀𝐲 𝐜𝐮𝐨̂́𝐧 𝐡𝐮́𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐀𝐦𝐛𝐫𝐨𝐱𝐚𝐧 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐀𝐤𝐢𝐠𝐚𝐥𝐚𝐰𝐨𝐨𝐝 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̀𝐧 𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̀𝐮 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐯𝐨̣𝐧𝐠, 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐤𝐞̉ 𝐭𝐮̛̣ 𝐭𝐢𝐧, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐚̣𝐭, 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐤𝐲̀ 𝐡𝐚̂́𝐩 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐚̆́𝐭 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃, 𝐝𝐮̀ 𝐡𝐨̣ 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐨̂ 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐡𝐮̛ 𝐤𝐢𝐞̂𝐮 𝐤𝐲̀ 𝐡𝐚𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̀𝐧 𝐛𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚̀𝐮 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐜𝐮̛́ đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐠𝐢̀ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐧𝐠𝐚̆𝐧 𝐜𝐚̉𝐧 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐬𝐮̛̣ 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐤𝐡𝐚́𝐦 𝐩𝐡𝐚́, 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐚́𝐢 𝐭𝐞̂𝐧 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐛𝐥𝐚𝐧𝐜 𝐄𝐱𝐩𝐥𝐨𝐫𝐞𝐫.

𝐂𝐡𝐚𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐡𝐨𝐚 Đ𝐮̛́𝐜 𝐬𝐨̛̉ 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐧𝐨̂́𝐭 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đ𝐚̂̀𝐮 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐚̉𝐦 𝐠𝐢𝐚́𝐜 𝐬𝐚̉𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨𝐚́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚𝐦 𝐁𝐞𝐫𝐠𝐚𝐦𝐨𝐭 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢 𝐦𝐚́𝐭. 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐲́ 𝐎̂𝐧𝐠 𝐬𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐡𝐨𝐚 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐜𝐚̉𝐦 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐦𝐮̀𝐢 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐫𝐮̃ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐨̉ 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐛𝐚̀𝐢 𝐨̛̉ 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐡𝐢 𝐥𝐚̆́𝐧𝐠 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐨̛̉ 𝐧𝐨̂́𝐭 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐮̀𝐢 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐧𝐨̂̉𝐢 𝐛𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐡𝐨𝐚̆́𝐜 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 & 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐠𝐨̂̃ 𝐧𝐚𝐦 𝐭𝐢́𝐧𝐡.

𝐌𝐮̀𝐢 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐡𝐨𝐚 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐛𝐥𝐚𝐧𝐜 𝐧𝐚̀𝐲 đ𝐚̣𝐢 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐩𝐡𝐨́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨𝐚́𝐧𝐠, 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̣ 𝐝𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐝𝐚̂̃𝐧 đ𝐚̂̀𝐮 𝐱𝐮 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐡𝐞̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐡𝐚́𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡. 𝐓𝐮̛̀ đ𝐢̉𝐧𝐡 𝐧𝐮́𝐢 𝐜𝐡𝐞𝐨 𝐥𝐞𝐨 𝐡𝐚𝐲 đ𝐞̂́𝐧 𝐛𝐨̂́𝐧 𝐧𝐠𝐨́𝐜 𝐧𝐠𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐚̂̀𝐮, 𝐐𝐮𝐲́ 𝐨̂𝐧𝐠 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐛𝐥𝐚𝐧𝐜 𝐄𝐱𝐩𝐥𝐨𝐫𝐞𝐫 đ𝐚𝐦 𝐦𝐞̂ 𝐤𝐡𝐚́𝐦 𝐩𝐡𝐚́ 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐧𝐚̆́𝐦 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐜𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐚̣𝐨 đ𝐞̂̉ đ𝐚̣𝐭 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐯𝐨̛̀𝐢.
𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 Đ𝐚̂̀𝐮: 𝐂𝐚𝐦 𝐁𝐞𝐫𝐠𝐚𝐦𝐨𝐭, 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂𝐮, 𝐂𝐚̂𝐲 đ𝐨̛𝐧 𝐬𝐚̂𝐦.
𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚: 𝐃𝐚 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜, 𝐂𝐨̉ 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐛𝐚̀𝐢 𝐇𝐚𝐢𝐭𝐢.
𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢: 𝐋𝐚́ 𝐜𝐚̂𝐲 𝐡𝐨𝐚̆́𝐜 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐝𝐨, 𝐐𝐮𝐚̉ 𝐂𝐚 𝐜𝐚𝐨, 𝐀𝐤𝐢𝐠𝐚𝐥𝐚𝐰𝐨𝐨𝐝, 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐀𝐦𝐛𝐫𝐨𝐱𝐚𝐧.

Thương hiệu

Dung tích

,

Montblanc Explorer

nam tính , phóng khoáng, quyến rũ

245.000 1.650.000 

Mã: N/A Danh mục:
Thương hiệu: Montblanc