Shop

Đ𝐚̂𝐲 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐱𝐞𝐦 𝐥𝐚̀ 𝟏 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟏𝟎 𝐜𝐡𝐚𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐡𝐨𝐚 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐦𝐮̀𝐢 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐧𝐚𝐦 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐨́ 𝐤𝐡𝐚̉ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮 𝐡𝐮́𝐭 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐜𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭.
✅ 𝐃𝐢𝐨𝐫 𝐒𝐚𝐮𝐯𝐚𝐠𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐚̉𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̀𝐧 𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐦𝐞̃, 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐥𝐚̃𝐦, 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐡𝐚̉𝐨 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐞̂̀ 𝐱𝐚 𝐜𝐚́𝐜𝐡.👌🏻
✅ 𝐍𝐞̂́𝐮 𝐛𝐚̣𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦, 𝐩𝐡𝐨́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨𝐚́𝐧𝐠, 𝐜𝐨́ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐚́𝐢 đ𝐚̂̀𝐮 𝐥𝐚̣𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐭𝐢𝐦 𝐧𝐨́𝐧𝐠, 𝐡𝐚̃𝐲 đ𝐞̂̉ 𝐦𝐚̆́𝐭 đ𝐞̂́𝐧 𝐃𝐢𝐨𝐫 𝐒𝐚𝐮𝐯𝐚𝐠𝐞, 𝐜𝐡𝐚̆́𝐜 𝐜𝐡𝐚̆́𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐯𝐨̣𝐧𝐠.
✅ Đ𝐨̣̂ 𝐥𝐮̛𝐮 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠: 𝐋𝐚̂𝐮 – 𝟕 𝐠𝐢𝐨̛̀ đ𝐞̂́𝐧 𝟏𝟐 𝐠𝐢𝐨̛̀

𝐋𝐚̂́𝐲 𝐲́ 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐨̂́𝐢 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐡𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐚̃ 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐃𝐢𝐨𝐫 𝐒𝐚𝐮𝐯𝐚𝐠𝐞 𝐄𝐃𝐏 𝐠𝐨́𝐢 𝐠𝐡𝐞́𝐦 𝐭𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐚𝐲, 𝐦𝐨̣̂𝐜 𝐦𝐚̣𝐜 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐢̀𝐧𝐡. 𝐁𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐂𝐚𝐦 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢 𝐦𝐚́𝐭, 𝐃𝐢𝐨𝐫 𝐒𝐚𝐮𝐯𝐚𝐠𝐞 𝐄𝐃𝐏 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐨̛𝐧 𝐠𝐢𝐚̉𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐝𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐨̛̉ đ𝐨́, 𝐦𝐚̀ 𝐭𝐢̉ 𝐦𝐚̂̉𝐧 𝐥𝐞𝐧 𝐥𝐨̉𝐢 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐝𝐚̆́𝐭 𝐭𝐚 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐡𝐚𝐢 đ𝐚̂̀𝐲 𝐦𝐞̂ 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐎𝐚̉𝐢 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠, 𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐍𝐡𝐮̣𝐜 đ𝐚̣̂𝐮 𝐤𝐡𝐚̂́𝐮.
𝐓𝐮̛̣𝐚 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐨̂, 𝐃𝐢𝐨𝐫 𝐒𝐚𝐮𝐯𝐚𝐠𝐞 𝐄𝐃𝐏 𝐚́𝐧𝐡 𝐥𝐞̂𝐧 𝐧𝐞́𝐭 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐫𝐮̃ 𝐡𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐚̣𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨̛𝐦 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐛𝐨̛̉𝐢 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚, 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐤𝐡𝐞́𝐨 𝐥𝐞́𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐮́𝐭 𝐜𝐚𝐲 𝐧𝐨̂̀𝐧𝐠, 𝐧𝐠𝐨̣𝐭 𝐧𝐡𝐞̣ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐠𝐢𝐚 𝐯𝐢̣, 𝐭𝐚̣𝐨 𝐧𝐞̂𝐧 𝐧𝐞́𝐭 𝐧𝐚𝐦 𝐭𝐢́𝐧𝐡, 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐞̂́𝐧 𝐥𝐚̣.
𝐀𝐦𝐛𝐫𝐨𝐱𝐚𝐧 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐕𝐚𝐧𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐧𝐡𝐞̣ 𝐧𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐯𝐞 𝐯𝐮𝐨̂́𝐭 𝐤𝐡𝐮̛́𝐮 𝐠𝐢𝐚́𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐯𝐞̉ 𝐝𝐢̣𝐮 𝐝𝐚̀𝐧𝐠, 𝐠𝐨̣𝐢 𝐦𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐨́ 𝐜𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠, 𝐡𝐞̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐦𝐚𝐫𝐬𝐡𝐦𝐚𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐭𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐚̉𝐲, 𝐃𝐢𝐨𝐫 𝐒𝐚𝐮𝐯𝐚𝐠𝐞 𝐄𝐃𝐏 𝐬𝐚𝐮 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐯𝐨̉ 𝐛𝐨̣𝐜 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚𝐢 𝐚̂𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐧𝐠𝐨̣𝐭 𝐱𝐨̂́𝐩, 𝐦𝐞̂̀𝐦 𝐦𝐚̣𝐢 đ𝐚̂̀𝐲 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐥𝐮𝐲𝐞̂́𝐧.

𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐡𝐨𝐚: 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐝𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐱𝐢̉ 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đ𝐨̂𝐧𝐠
🔰 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 Đ𝐚̂̀𝐮: 𝐂𝐚𝐦 𝐁𝐞𝐫𝐠𝐚𝐦𝐨𝐭
🔰 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚: 𝐇𝐨𝐚 𝐎𝐚̉𝐢 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠, 𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂𝐮, 𝐇𝐨̂̀𝐢 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠, 𝐍𝐡𝐮̣𝐜 đ𝐚̣̂𝐮 𝐤𝐡𝐚̂́𝐮
🔰 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢: 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐀𝐦𝐛𝐫𝐨𝐱𝐚𝐧,𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐕𝐚𝐧𝐢
𝐍𝐞̂́𝐮 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐬𝐮̛̣ 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐦𝐞̃, 𝐛𝐚̉𝐧 𝐥𝐢̃𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐤𝐡𝐚́𝐭 𝐤𝐡𝐚𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛̉ 𝐭𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐃𝐢𝐨𝐫 𝐒𝐚𝐮𝐯𝐚𝐠𝐞 𝐥𝐚̀ 𝐬𝐮̛̣ 𝐥𝐮̛̣𝐚 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐧𝐚̀𝐨 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐡𝐨̛𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐚̣𝐧. 𝐌𝐮̀𝐢 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐃𝐢𝐨𝐫 𝐒𝐚𝐮𝐯𝐚𝐠𝐞 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐧𝐨́𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐭𝐡𝐮̉ đ𝐚̆́𝐜 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐨̣

Dung tích

, ,

Thương hiệu

Dior Sauvage EDP

335.000 2.950.000 

Mã: N/A Danh mục:
Thương hiệu: Dior